GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation)

1. Predávajúci spracováva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónne číslo.

2. Predávajúci ako prevádzkovateľ, týmto oznamuje kupujúcemu, že podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“) je oprávnený v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať poskytnuté osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z vyššie uvedeného zmluvného vzťahu, v ktorom vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých tovarov a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných, resp. predzmluvných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie uvedeným účelom poskytol predávajúcemu. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých kupujúcim, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje kupujúceho zlikvidované.

5. Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.

6. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

_____________________________________________________

GPDR (General Data Protection Regulation) compliance

—————————————————–

1. The Seller processes the voluntarily supplied personal data of the buyer to the following extent: name, surname, street and number, postcode, city, email, telephone number.

2. The seller as an operator hereby notifies the purchaser that, pursuant to European Parliament and Council Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data (“GDPR”), authorized in the process of concluding a purchase contract to process the personal data of the purchaser without his consent as the person concerned since the processing of the buyer’s personal data is performed by the seller in pre-contractual relations with the buyer and processing of the buyer’s personal data is necessary for performance from the above contractual relationship in which the buyer as one of the Contracting Parties for the purpose of securing and providing contractually agreed goods and for the performance of obligations imposed by generally binding legislation, for the period necessary to exercise the rights and obligations arising from the contractual, pre-contractual relationships between the buyer and the seller and generally binding legislation.

3. The Buyer is responsible for the completeness, veracity and accuracy of the personal data he has provided to the Seller for the above purpose. In the event of a change in the personal data provided, the Buyer shall promptly notify the Seller of their change.

4. In the case of out-of-date personal data provided by the buyer, after the fulfillment of the purpose or after the objection, the buyer’s personal data will be destroyed.

5. The protection of the buyer’s personal data is governed by the provisions of the Personal Data Protection Act, while the buyer’s rights as the data subject are regulated in particular in Section 28 of the Personal Data Protection Act, the right, based on a written request from the seller, to require confirmation of whether the buyer’s personal data are processed or not; in a generally comprehensible form, request a list of personal data which is the subject of processing; request the repair or disposal of your incorrect, incomplete or outdated personal data that is being processed or whose purpose of processing has ended and below.

6. The Seller declares that the personal data of the Purchaser is processed only for the above purposes and in accordance with the Personal Data Protection Act, using appropriate technical, organizational and security measures.